shadow_left
no
Shadow_R
   
Aktuális hírek
PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Editor   
2014. április 09. szerda, 09:23

Ferenc pápa mondja

 

Feltámadásunk

 

Lázár feltámadása a Jézus által művelt csodálatos "jelek" csúcspontja. Lázár már három napja halott, amikor Jézus megérkezik Mártához és Máriához. Jézus azokat a szavakat mondja ki melyek mindörökre lenyűgözik a keresztény közösség emlékezetét. Jézus ezt mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog és mindenki, aki hisz énbennem nem hal meg mindörökké" (Jn 11:25). Aki hisz Jézusban és megtartja parancsait, a halál után átmegy az új életbe, amely teljes és halhatatlan. Ahogy Jézus feltámadt, de nem tért vissza a földi életbe, így mi is feltámadunk testünkben, amely átalakul dicsőséges testté. Barátja Lázár lezárt sírjánál Jézus felkiáltott "nagy szóval", "Lázár, jöjj ki!" A halott kijött, kezein és lábain a halotti kötések, feje kendőbe takarva' (vv. 43-44). Ez az ellentmondást nem tűrő kiáltás minden embernek szól, mert mindannyian meg vagyunk jelölve a halál jelével; ez annak a hangja, Aki az élet mestere (Jn. 10:10). Arra hív, csaknem parancsol, hogy jöjjünk elő sírjainkból, melyekbe a bűn miatt zuhantunk. Kitartóan hív, hogy jöjjünk elő börtönünk sötétjéből "Jöjj elő" mondja. Csodálatos meghívás az igazi szabadságra, hogy megszabaduljunk büszkeségünktől, amely önmagunk rabszolgájává, megannyi bálvány rabszolgájává, dolgok rabszolgájává tesz. Itt kezdődik a mi feltámadásunk: amikor elhatározzuk, hogy engedelmeskedünk Jézus parancsának, hogy jöjjünk a világosságra, az életre; amikor álarcunk lehullik és felfedezzük Isten hasonlóságára és képére formált valódi arcunk bátorságát. A nekünk felajánlott isteni kegyelemnek nincs határa! Az Úr mindig kész arra, hogy elvegye bűneink sírkövét, melyek elválasztanak Tőle, az élet világosságától.

 


 
PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Editor   
2014. március 07. péntek, 18:39

Ferenc pápa mondja

 

Nagyböjt - ima, böjt, alamizsnálkodás

 

Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat (Joel 2:13). Joel próféta szavaival vezet be minket a liturgia a nagyböjtbe, rámutatva a szív megtérésére. A prófétai hívás kivétel nélkül mindannyiunknak szóló kihívás. Meghívottak vagyunk, hogy csatlakozzunk egy utazáshoz, amelyen dacolva a megszokottal, azon iparkodunk, hogy megnyissuk szemünket, fülünket és szívünket, és túllépjünk "kis kertünkön". A nagyböjt arra hív, hogy "rázzuk fel magunkat", emlékezzünk arra, hogy teremtmények vagyunk, nem pedig Isten. A lelki utazás elemei: imádság, böjt és alamizsnálkodás (cf. M+ 6,1-6.16-18). Az ima a keresztény ereje. Életünk gyengeségében és törékenységében gyermeki bizalommal fordulhatunk Istenhez és közösségre léphetünk vele. A nagyböjt az ima, a sokkal intenzívebb, ima ideje. A nagyböjti utazás második eleme a böjt. Vigyáznunk kell, hogy böjtölésünk ne legyen formális. Böjtölésnek akkor van értelme, ha az igazán érinti biztonságunkat, és mások javára is válik és nő a jó szamaritánus lelkülete. A harmadik elem az alamizsnálkodás: az ajándékozás, mert az alamizsnát olyasvalaki kapja, aki nem tudja azt viszonozni. Napjainkban az alamizsnálkodás nem gyakori része életünknek, ahol mindent vásárolnak és eladnak. A nagyböjt felemel és felráz kábulatunkból. A buzdítás, melyet Joel próféta által mond az Úr hangos és tiszta: "Térjetek meg hozzám teljes szívetekből" (Joel 2:12). Isten hűséges, mindig telve jósággal és irgalommal és mindig kész a megbocsátásra. Ezzel a gyermeki bizalommal vágjunk neki az útnak.

Módosítás dátuma: 2014. március 07. péntek, 19:14
 
PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Editor   
2014. február 26. szerda, 13:03

Ferenc pápa levele a családokhoz

 

Drága barátaim,

 

Ezzel a levéllel lépek be otthonotokba, hogy arról az eseményről szóljak, ami a Vatikánban történik ez év októberében. Ez a Püspöki Szinódus Rendkívüli Közgyűlése, melyen a "család lelkipásztori kihívásáról esik szó az evangélium fényében". Ez a fontos találkozó magában foglalja Isten egész Népét,- püspököket, papokat, felszentelt férfiakat és nőket, világi hívőket és különösen az egész világ egyházát- akik mindannyian tevékenyen részt vesznek a találkozó előkészítésén gyakorlati javaslatokkal és az ima kulcsfontosságú támogatásával. Ez a szinódus különös módon nektek van szentelve, hívatásoknak és az egész egyház küldetésének a társadalomban; a házasság, a családi élet, a gyermeknevelés és a család szerepe kihívásainak az egyház életén belül. Kérlek ezért benneteket, kérjétek a Szentlelket, hogy Lelkével világítsa meg és vezesse a szinódusi atyákat fontos feladatuk teljesítésében. Mint ismeretes, ezt a szinódust egy év múlva Rendes Közgyűlés követi, ahol ugyancsak a család lesz a téma. Ezt a levelet az Úr bemutatása a templomban ünnepén írom nektek. Lukács evangelista elmondja, hogy a Szűzanya és Szent József a mózesi törvény szerint elvitték a Gyermek Jézust a templomba, hogy áldozatot ajánlanak fel az Úrnak és Simeon és Anna, a Szentlélektől indíttatva elmentek, hogy találkozzanak Jézussal és elismerjék, hogy ő a "Messiás" (cf. Lk 2:22-38). Simeon karjaiba vette a gyermeket és megköszönte Istennek, hogy végül "meglátta" az üdvösséget. Anna előrehaladott kora ellenére újult erőre kapott és mindenkinek beszélt a Gyermekről. Gyönyörű kép: a fiatal szülők és a két idős ember, akiket Jézus hozott össze. Ő az, Aki összehoz és egyesít generációkat! Családként járva utatokat sok szép pillanatot oszthattok meg: étkezések, pihenés, háztartás, ima, utazások és zarándoklatok... Azonban, ha nincs szeretet, nincs Jézustól jövő öröm és autentikus szeretet. Ő szól és szavai megvilágítják utunkat, adja az Élet Kenyerét, ami táplál és fenntart utunkon. Drága családok, a püspöki Szinódusért mondott imáitokkal kincsként gazdagítjátok az egyházat. Köszönöm nektek és kérem, imádkozzatok értem is, hogy igazságban és szeretetben szolgáljam Isten Népét. Maradjon mindig veletek a Szűzanya és Szent József védelme és kísérjenek utatokon. Segítsenek benneteket, hogy egyesüljetek a szeretetben és az egymás iránti gondoskodásban. Az Úr áldását hívom minden családra.

 
PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Editor   
2014. január 15. szerda, 08:17

Szentföldi látogatások

 

 

(Vatikán Rádió) Ferenc pápa bejelentette, hogy egy nappal az első pápai látogatás 50. évfordulója után a Szentföldre látogat. VI. Pál pápa 1964. január 4-én kezdte meg látogatását - amely magában foglalta Betlehem, Jeruzsálem és Názáret számos szent helyét. Ez volt egy pápa első útja Olaszországon kívül, aki végül is hat kontinenset látogatott meg, az első legtöbbet utazó pápa volt a történelemben és először történt, hogy római pápa repülőgépen utazott. És ami még fontosabb, ezt a történelmi zarándoklatot a katolikus-ortodox kapcsolatok alapvető változása jelölte meg: VI. Pál találkozott az ortodox egyház akkori vezetőjével, a konstantinápolyi I: Atenagoras ökumenikus pátriárkával a jeruzsálemi Olajfák hegyén, ez a találkozás az 1054-ben a kelet-nyugati szakadást követően kölcsönösen deklarált exkommunikáció feloldásához vezetett. Nem kevésbé volt történelmi a 2000. jubileumi évben II. János Pál pápa ezt követő pápai látogatása Szentföldön. Ez a látogatás egyrészt személyes, lelki zarándoklat volt a hit gyökereihez, másrészt diplomáciai látogatás a Közel-keleten egymás mellett élő keresztények, muzulmánok és zsidók közötti megbékélés érdekében. Az utazás legjelentősebb emlékei közé tartozik az a kép, amikor II. János Pál  az úgynevezett Sirató Falnál imádkozott hagyományos zsidó módon és egy írásos papírt helyezett el az egyik résben. Figyelemre méltóan, ez az ima Isten bocsánatáért esedezett a keresztények azon bűneiért, melyeket a zsidó nép ellen elkövettek. XVI. Benedek pápa követte elődeit és 2009 májusában Jeruzsálembe utazott és többek között meglátogatta a Yad Yashem Holocaust emlékművet. Itt találkozott holokauszt túlélőkkel és elmondta, hogy az egyháznak segítenie kell annak biztosításában, hogy a gyűlölet soha többé ne uralkodjon el. VI. János Pál és XVI. Benedek mindannyian történelmi látogatást tettek a Szentföldön és kétségtelenül így tesz majd Ferenc pápa is. Azonban nem ez az első eset, amikor a pápa erre a területre látogat. Jose Maria Bergoglio 1973 októberében Izraelbe repült, részeseként annak a kurzusnak, mely előkészítette őt Argentina jezsuita tartományfőnöke új feladatára.